| Mapa witryny | Forum | Kontakt


Spotkanie samorządowców oraz przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych z Radomia i regionu radomskiego z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Transprojekt na temat planowanego przebiegu zachodniej obwodnicy Radomia w ciągu drogi S7 odbyło się 13 września w Radomiu.

W spotkaniu uczestniczył również Jakub Kluziński, prezes Stowarzyszenia Kocham Radom, który opowiedział się za wariantem obwodnicy przebiegającym bliżej Radomia i rozpoczynającym się we Wsoli a kończącym w Kosowie. Jest to przebieg trasy wg tzw. Wariantu III analizowanego przez GDDKiA, jednak odrzuconego na wcześniejszych etapach prac projektowych. GDDKiA przedstawiła do dyskusji warianty I i IV, zdaniem zdecydowanej większości uczestników dyskusji ? niekorzystne z punktu widzenia Radomia i regionu. Podnoszono przede wszystkim argumenty ekonomiczne, argumenty związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz argumenty ekologiczne przemawiające za takim bądź innym wariantem przebiegu obwodnicy. Jakub Kluziński w imieniu Stowarzyszenia Kocham Radom przekazał uczestnikom spotkania pisemne stanowisko Stowarzyszenia (w załączeniu).

Ustalono, że GDDKiA zleci opracowanie bardziej szczegółowego projektu wariantu III, tak aby możliwa była rzetelna analiza alternatywnych przebiegów trasy przed podjęciem ostatecznej decyzji o przebiegu obwodnicy. W dniu 18 września br. zaplanowano spotkanie w GDDKiA w Warszawie, na którym omawiane będą warianty przebiegu trasy i podjęte decyzje o dalszym trybie postępowania.

Pełny tekst stanowiska

 

Radom, 13 września 2006 r.

 

 

 

STANOWISKO

 

 

w sprawie przebiegu tzw. Zachodniej Obwodnicy Radomia w ciągu drogi S7

 

 

 

W związku z poddaniem pod dyskusję propozycji przebiegu tzw. Zachodniej Obwodnicy Radomia w ciągu drogi S7 (spotkanie przedstawicieli GDDKiA oraz samorządów w Radomiu w dniu 13 września br.), Stowarzyszenie KOCHAM RADOM zdecydowanie opowiada się za przebiegiem obwodnicy Radomia w wariancie III, a więc bliższym Radomia, niż zaproponowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad warianty I i IV.

 

Przemawiają za tym przede wszystkim argumenty ekonomiczne oraz związane z zagospodarowaniem przestrzennym, jak również argumenty ekologiczne.

 

Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego, teren między planowaną obwodnicą a granicami miasta stanie się terenem rozproszonej zabudowy. Im większy obszar między obwodnicą a miastem, tym większy obszar rozproszonej zabudowy, niekorzystnej i niepożądanej z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia i gmin ościennych. Taki teren będzie też generował problemy komunikacyjne dla miasta i regionu.

 

Zbyt daleka odległość obwodnicy od miasta spowoduje ponadto, że jej wyłączną funkcją będzie obsługa ruchu tranzytowego Warszawa-Kraków. Istnieje ryzyko, że ruch Warszawa-Rzeszów, podobnie jak Warszawa-Lublin oraz ruch wjeżdżający do Radomia byłby realizowany dalej w większości dotychczasowym śladem drogi, tj. przez Jedlińsk i Radom, co jest mniej prawdopodobne w wariancie III. Wariant bliższy obwodnicy mógłby dodatkowo zapewnić komunikację dla samego Radomia dla ruchu wjeżdżającego do Radomia z północy do dzielnic południowych oraz ? w pewnym stopniu ? pomiędzy dzielnicami północnymi i południowymi. W tym świetle wariant I należy uznać za zdecydowanie niekorzystny.

 

Przebieg wariantu IV ? bliższego miastu ? jest korzystniejszy od wariantu I, jednak w części południowej ulokowanie węzła z dotychczasową drogą nr 7 i planowaną S12 w Krogulczy oznacza brak obsługi komunikacyjnej dzielnic południowych, co jest zapewnione w wariancie III, dla którego węzeł planowany jest wyżej na północ, w Kosowie. Istotny aspekt dotyczy tutaj połączenia planowanej obwodnicy zachodniej w ciągu drogi S7 z planowaną obwodnicą południową w ciągu drogi S12, która powinna biec północną stroną torów kolejowych Radom-Tomaszów. Węzeł w Kosowie daje ponadto możliwość uaktywnienia atrakcyjnie położonej strefy przemysłowej na Potkanowie, która znajdowałaby się przy skrzyżowaniu dwóch głównych tras ekspresowych i w pobliżu linii kolejowej.

 

Wariant III, jako zdecydowanie krótszy od wariantu I i IV, byłby też tańszy w realizacji.

 

Nie bez znaczenia jest aspekt ekologiczny, jako że planowane warianty I i IV oznaczają przejście drogi od Jedlanki przez bardzo cenne przyrodniczo tereny doliny Radomki. Oznaczałoby to konieczność istotnej ingerencji w środowisko naturalne ? oraz podrożyło koszt inwestycji poprzez konieczność wybudowania mostu oraz estakad. Wariant I z kolei prowadzi przez liczne węzły ekologiczne w okolicy Zakrzewa. W tym świetle Wariant III ? rozpoczynający się we Wsoli ? korzystałby z dotychczasowego szlaku drogi nr 7 przecinając rzekę Radomkę na dotychczasowej grobli pozwalając uniknąć wspomnianych wyżej problemów.

 

W świetle powyższego, Stowarzyszenie Kocham Radom mając na uwadze argumenty ekonomiczne,

związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz ekologią, zdecydowanie postuluje przebieg zachodniej obwodnicy w wariancie III, tj. z węzłami we Wsoli i Kosowie. Zwracamy się jednocześnie z prośbą do GDDKiA oraz Transprojektu o przedstawienie szczegółowego porównania wariantów I, III i IV, w celu umożliwienia rzeczywistego porównania ww. wariantów i podjęcia decyzji korzystnej z punktu widzenia interesu ogólnego

 

Z poważaniem,

 

 

 

Jakub Kluziński

Prezes Stowarzyszenia KOCHAM RADOM

 

 

Otrzymują:

- Minister Transportu                                           

- GDDKiA                                                        

- Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej                  

- Sejmowa i Senacka Komisja Infrastruktury    

- Wojewoda Mazowiecki

- Marszałek Województwa Mazowieckiego

- Starosta Powiatu Radomskiego

- Prezydent Miasta Radomia

- Media


<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|