| Mapa witryny | Forum | Kontakt


RADOM - NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY - POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJJakość przestrzeni, w której spotykają się ludzie, ma wpływ na stosunki panujące w społeczeństwie. Dobrze urządzona przestrzeń sprzyja nawiązywaniu kontaktów, tworzeniu kultury. Przestrzeń zniszczona, nieatrakcyjna, nieodpowiadająca potrzebom człowieka, rodzi patologie społeczne. Obecnie mamy do czynienia z daleko posuniętą degradacją przestrzeni publicznej. Zniszczone elewacje kamienic i nieuporządkowane wyrwy w ciągach zabudowy, hałas i spaliny, zagrożenie wypadkiem samochodowym i chodniki zamienione na parkingi - to obraz śródmieścia. Typowe osiedle mieszkaniowe to nudna, nijaka przestrzeń - w której brak nie tylko infrastruktury służącej do wypoczynku mieszkańców, ale także jakichkolwiek elementów tworzących genius loci - wyróżniających dane miejsce spośród innych. Niewiele jest miejsc, w których ludzie chcieliby przebywać. Przestrzeń publiczna wywołuje negatywne odczucia. Ludzie jej unikają zamykając się w domach i samochodach. Często jako powód wskazują zagrożenie przestępczością. Tymczasem takie zagrożenie jest właśnie skutkiem braku ludzi w przestrzeni publicznej. Przestępcy działają tam, gdzie nie ma świadków. Młodzież ulega demoralizacji, bo jest pozostawiona sama sobie w ponurym otoczeniu. Zmiana zagospodarowania przestrzeni jest zatem krokiem ku poprawie stosunków społecznych. O przestrzeń publiczną należy zadbać tak samo, jak dba się o urządzenie mieszkania. Ład przestrzenny, czyste powietrze, zadbana zieleń, elegancka mała architektura - w takich miejscach dobrze czuje się człowiek. Podstawową przyczyną obecnego złego stanu przestrzeni miejskiej jest błędna polityka urbanistyczna. W ostatnich dziesięcioleciach dbano głównie o dostosowanie miasta do zwiększającego się ruchu pojazdów. Wielkie środki finansowe - mogące służyć tworzeniu przestrzeni odpowiadającej potrzebom człowieka - przeznaczano na nie kończącą się rozbudowę układu drogowego dla samochodów. Popieranie motoryzacji, zamiana ulic w kanały transportowe i parkingi pogłębia zjawisko ucieczki ludzi z przestrzeni publicznej. Uwolnienie przestrzeni miejskiej od przerostu funkcji transportowej jawi się jako pierwszy warunek jej humanizacji. Rozwiązania przestrzenne muszą sprzyjać wykorzystywaniu środków transportu możliwie mało uciążliwych dla otoczenia. Należy ulepszać komunikację publiczną, zapewnić możliwość bezpiecznego przemieszczania się pieszo i rowerem. Jednocześnie trzeba dążyć do ograniczenia ruchu pojazdów silnikowych oraz do uwolnienia ulic śródmiejskich od funkcji parkingów. Nowe inwestycje drogowe należy planować bardzo ostrożnie. Powinny one łagodzić uciążliwość ruchu, a nie przyczyniać się do jego wzrostu. Zaoszczędzone środki można będzie przeznaczać na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni dla człowieka pieszego.

<< powrót

do góry
Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|