| Mapa witryny | Forum | Kontakt

STATUT STOWARZYSZENIA KOCHAM RADOM
(w brzmieniu ze zmianami przyjętymi przez Walne Zebranie Członków 27 czerwca 2008 r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1. Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie KOCHAM RADOM.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom.

3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

5. Stowarzyszenie może, zachowując pełną samodzielność ideową i organizacyjną, być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach lub z nimi współpracować, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami)  i posiada osobowość prawną.

 

§3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. W przypadku zatrudniania pracowników funkcję kierownika zakładu pracy pełni Prezes Zarządu.

 

§4

1. Stowarzyszenie może posługiwać się wyróżniającym je znakiem graficznym oraz pieczęcią.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§5

1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw i działalności związanych z promocją, rozwojem, budowaniem pozytywnego wizerunku wspólnot i społeczności lokalnych miasta Radomia i Regionu Radomskiego oraz integracją i wsparciem społeczności lokalnych, a w szczególności:

a) promowanie i wspieranie twórców, naukowców, przedsiębiorców, organizacji, inicjatyw lokalnych oraz produktów związanych z Radomiem i Regionem Radomskim,

b) kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta Radomia,

c) aktywizacja różnych środowisk do działań prospołecznych na rzecz Radomia, Regionu Radomskiego oraz ich mieszkańców,

d) prowadzenie i wspieranie działań służących ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Radomia i Regionu Radomskiego, w tym działania związane z ochroną środowiska i ekologią

e) wspieranie i inicjowanie współpracy Radomia z miastami Regionu Radomskiego, miastami partnerskimi oraz innymi miastami w kraju i zagranicą,

f) działalność edukacyjna w tym m.in. w zakresie historii Radomia i Regionu Radomskiego, funkcjonowania i roli samorządu lokalnego, funkcjonowania i organizacji miast,

g) działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego, w tym działalność służąca zapobieganiu i zwalczaniu korupcji,

h) działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,

i) działania służące wyrównywaniu szans słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,

j) działania propagujące zdrowy tryb życia, upowszechnianie aktywnego wypoczynku, przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i krajoznawstwa,

k) wszelkie inne dopuszczone prawem działania służące dobru społeczności lokalnych Radomia i Regionu Radomskiego.

 

§6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizację imprez, spotkań, odczytów, prezentacji, szkoleń, wystaw, konkursów, wycieczek, koncertów, konferencji, seminariów naukowych,

b) wykonywanie ekspertyz i prowadzenie badań naukowych,

c) zabieranie głosu w dyskusjach na forum publicznym oraz w środkach masowego przekazu,

d) prowadzenie działań promocyjnych,

e) współpracę z organami administracji publicznej,

f) współpracę z instytucjami i osobami fizycznymi działającymi na terenie Polski i poza granicami kraju,

g) aktywne uczestniczenie w życiu społeczności lokalnych oraz pracach samorządu lokalnego,

h) działalność wydawniczą.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

c) członków wspierających.

 

§8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła lat 16 i utożsamia się z celami, jakie sobie stawia do realizacji Stowarzyszenie, wypełniła deklarację członkowską i uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członek zwyczajny winien być osobą fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są jego Założyciele.

 

§9

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub zagraniczna, która pragnie wspierać Stowarzyszenie w jego zadaniach statutowych.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wsparcia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

 


§10

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla spraw, które są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,

d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

f) uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§12

1. Członek wspierający posiada prawa określone w §11 ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział ? z głosem doradczym ? w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §11 ust. 2.

4. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa określone w §11 ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność niezgodną z postanowieniami Statutu lub naruszenie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a), c) i d) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

 


 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§15

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§16

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym ? członkowie wspierający.

 

§18

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne (Sprawozdawcze) Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 maja.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane z własnej inicjatywy Zarządu bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (kworum), chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie ma wymaganego kworum, drugi termin Zebrania wyznacza się pół godziny po pierwszym terminie i uchwały Zebrania są ważne bez względu na liczbę członków obecnych.

 

§19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a) uchwalenie statutu i dokonywanie w nim zmian,

b) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

d) ustalanie wysokości składek członkowskich,

e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

f) zobowiązywanie Zarządu do podjęcia określonych działań w imieniu Stowarzyszenia,

g) zastrzeganie, jakich działań w imieniu Stowarzyszenia Zarząd nie ma prawa podejmować,

f) wszelkie pozostałe sprawy niezastrzeżone dla pozostałych władz Stowarzyszenia.

 

§20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

B. ZARZĄD

 

§21

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.

3. Do reprezentowania Zarządu uprawniony jest każdy z członków Zarządu.

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

 

§22

1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2000r., Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

 

§23

1. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym żądanie od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

e) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

f) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§24

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane na wniosek Komisji Rewizyjnej winno się odbyć w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia żądania.

 

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§26

1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

d) dotacje,

e) nawiązki sądowe.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu
2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

§28

1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających kwoty 5000 (pięciu tysięcy) złotych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, a powyżej tej kwoty całego Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§29

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 3/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ?Prawo o stowarzyszeniach? (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.)Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|